MagMedia - Golfbladet, Tennisavisen og Skiavisen

Vedtægter

Annoncekontrol
GolfBladet forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod avisens interesser. samt forsyne annoncer, der efter avisens skøn kan forveksles med redaktionelt stof, med ordet ”annonce”.

Annullering:
Annullering af annoncer kan kun ske skriftligt og indtil 3 uger før udgivelsen. såfremt ændringerne i indrykningsplanen bevirker at betingelserne for opnåede rabatter ikke er tilstede, vil for meget opnået rabat blive efterdebiteret.

Rettelser:
Rettelser til originalmatrialet må indleveres skriftligt/på e-mail førend udløbet af indleveringsfristen. Avisen påtager sig intet ansvar for ikke rettidigt afleverede rettelser.

Betalingsbetingelser:
Annoncer faktureret til gældende dagspris på udgivelsesdagen. Betaling: 15 dage netto.

 

Farveannoncer:
Avisen påtager sig intet ansvar for mindre farveafvigelser. Avisen forbeholder sig ret ti at afvise reklamationer over annoncer, hvor matrialet på forhånd er påtalt som mindre egnet til reproduktion, eller hvor indleveringsfristen er overskredet.

Fejl:
Der ydes ingen reduktion i de tilælde, hvor avisen er uden skyld i fejlens opståen. Avisen påtager sig intet teknisk ansvar for fejl ved annoncer, hvortil matrialet ikke er retidigt indleveret. For fejl, som ikke er annoncørens (bureauets), ydes en reduktion efter avisens skøn over annoncens forrin- gelse. evt. reduktion kan aldrig oversatige annoncens indrykningspris.

Ved udveksling af annoncematriale påtager avisen sig intet ansvar for evt. fejl. evt. reklamationer må fremsættes skriftligt senest 14 dage efter annoncens indrykning